您现在的位置是: 首页 > 名人名言 名人名言

王勃滕王阁序拼音版_王勃滕王阁序拼音版下载

zmhk 2024-06-17 人已围观

简介王勃滕王阁序拼音版_王勃滕王阁序拼音版下载       如果您有关于王勃滕王阁序拼音版的问题,我可以通过我的知识库和研究成果来回答您的问题,并提供一些实用的建议和资源。1.滕王阁序原文带拼音朗诵2.滕王阁序原文全文带拼音3.腾王滕王阁序原文带拼音版4.滕

王勃滕王阁序拼音版_王勃滕王阁序拼音版下载

       如果您有关于王勃滕王阁序拼音版的问题,我可以通过我的知识库和研究成果来回答您的问题,并提供一些实用的建议和资源。

1.滕王阁序原文带拼音朗诵

2.滕王阁序原文全文带拼音

3.腾王滕王阁序原文带拼音版

4.滕王阁序全文带生字注音

5.滕王阁序原文带正确读音

6.王勃滕王阁序拼音版

王勃滕王阁序拼音版_王勃滕王阁序拼音版下载

滕王阁序原文带拼音朗诵

       带拼音的滕王阁序如下:

       téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ,pèi yù míng luán bà gē wǔ。

       滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

       huà dòng zhāo fēi nán pǔ yún,zhū lián mù juǎn xī shān yǔ。

       画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

       xián yún tán yǐng rì yōu yōu, wù huàn xīng yí jǐ dù qiū。

       闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

       gé zhōng dì zǐ jīn hé zài?jiàn wài cháng jiāng kōng zì liú。

       阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

白话译文:

       巍然高大的滕王阁建在江渚之滨,当年滕王宴饮的场面已不再呈现。

       南浦轻云早晨掠过滕王阁的画栋,西山烟雨傍晚卷起滕王阁的珠帘。

       悠闲的云朵映在潭水上悠然渡过,变换的景物在星空下历数着春秋。

       修建这滕王阁的帝子在什么地方?只有槛外的长江水滚滚向东流淌。

       《滕王阁序》是唐代文学家王勃于上元二年(675年)所创作的一篇骈文。文章由洪州的地势、人才写到宴会;写滕王阁的壮丽,眺望的广远,扣紧秋日,景色鲜明;再从宴会娱游写到人生遇合,抒发身世之感;接着写作者的遭遇并表白要自励志节,最后以应命赋诗和自谦之辞作结。

       全文表露了作者的抱负和怀才不遇的愤懑心情。文章除少数虚词以外,通篇对偶。句法以四字句、六字句为多,对得整齐;又几乎是通篇用典,用得比较自然而恰当,显得典雅而工巧。

       创作背景:高宗时,洪州都督阎某重修此阁,并于上元二年(675年)的重九日,在滕王阁上欢宴群僚和宾客。作者南下探亲,路过这里,也参加了盛会,即席赋诗,并写了这篇序。

       王勃(650—676年),字子安,绛州龙门(今山西河津)人。隋末学者文中子王通之孙,唐代诗人。年十四,举幽素科,授朝散郎。

       因作文得罪唐高宗而被放逐,漫游于蜀中。后补虢州参军,犯死罪,遇赦,革职。年二十七,因渡南海探望父亲,溺水受惊而死。工诗能文,与杨炯、卢照邻、骆宾王齐名,并称“初唐四杰”。

滕王阁序原文全文带拼音

       滕王阁序打印版带拼音全文如下:

       1、shíwéijiǔyuè,xùshǔsānqiū。liáoshuǐjìnérhántánqīnɡ,yānɡuānɡnínɡérmùshānzǐ。时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。yǎncānfēiyúshànɡlù,fǎnɡfēnɡjǐnɡyúchónɡā。俨骖騑于上路,访风景于崇阿。

       2、líndìzǐzhīchánɡzhōu,déxiānrénzhījiùɡuǎn。临帝子之长洲,得天人之旧馆。cénɡluánsǒnɡcuì,shànɡchūchónɡxiāo;fēiɡéliúdān,xiàlínwúdì。层台耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。hètīnɡfúzhǔ,qiónɡdǎoyǔzhīyínɡhuí。鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回。

       3、ɡuìdiànlánɡōnɡ,jíɡānɡluánzhītǐshì。桂殿兰宫,即冈峦之体势。pīxiùtà,fǔdiāoménɡ,shānyuánkuànɡqíyínɡshì,chuānzéyūqíhàizhǔ。披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。lǘyánpūdì,zhōnɡmínɡdǐnɡshízhījiā。闾阎扑地,钟鸣鼎食之家。

       4、ɡějiànmíjīn,qīnɡquèhuánɡlónɡzhīzhú。舸舰迷津,青雀黄龙之轴。yúnxiāoyǔjì,cǎichèqūmínɡ。云销雨霁,彩彻区明。luòxiáyǔɡūwùqífēi,qiūshuǐɡònɡchánɡtiānyīsè。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

滕王阁序的创作背景

       1、滕王阁序是唐代文学家王勃创作的一篇骈文。这篇文章创作于唐高宗上元二年(675年),当时王勃前往洪州(今江西南昌)省亲,路过滕王阁,写下这篇序文。

       2、滕王阁是唐朝时期的大型建筑物,位于江西南昌市的赣江边上。据传言,唐太宗时期,皇帝李渊在南昌担任都督时,曾经建造了一座阁楼,名为滕王阁。后来,唐肃宗时期,李世民在长安称帝,因为怀念先前的滕王阁,便下令在长安也建造了一座。

       3、王勃在创作《滕王阁序》时,正值他年轻有为、才华横溢的时期。他此前已经写下了不少诗篇,在文学界已经小有名气。然而,他的生活经历并不顺利,曾经因为父亲的冤案被贬为奴,后来虽然被赦免,但他的心情一直比较压抑。

腾王滕王阁序原文带拼音版

       《滕王阁序》原文全文带拼音如下:

       Yù chāng gù jùn,hóng dū xīn fǔ。

       豫昌故郡,洪都新府。

       xīng fēn yì zhěn,dì jiē héng lú。

       星分翼轸,地接衡庐。

       jīn sān jiāng ér dài wǔ hú,kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè。

       襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。

       wù huá tiān bǎo,lóng guāng shè niú dòu zhī xū;rén jié dì líng,xú rú xià chén fān zhī tà。

       物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。

       xióng zhōu wù liè,jùn cǎi xīng chí,tái huáng zhěn yí xià zhī jiāo,bīn zhǔ jìn dōng nán zhī měi。

       雄州雾列,俊采星驰,台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。

       dū dū yán gōng zhī yǎ wàng,qí jí yáo lín;yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn,zhān weí zàn zhù。

       都督阎公之雅望,棨戟遥临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。

       shí xún xiū jià,shèng yǒu rú yún;qiān lǐ féng yíng,gāo péng mǎn zuò。

       十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。

       téng jiāo qǐfèng,mèng xué shì zhī cí zōng;zǐ diàn qīng shuāng,wáng jiāng jūn zhī wǔ kù。

       腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。

       jiā jūn zuò zǎi,lù chū míng qū;tóng zǐ hé zhī,gōng féng shèng jiàn。

       家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。

       shí wéi jiǔ yuè,xù shǔ sān qiū。

       时维九月,序属三秋。

       liáo shuǐ jìn ér hán tán qīng,yān guāng níng ér mù shān zǐ。

       潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。

       yán cēn fēi yú shàng lù,fǎng fēng jǐng yú chóng ē。

       俨骖騑于上路,访风景于崇阿。

       lín dì zǐ zhī cháng zhōu,dé xiān rén zhī jiù guǎn。

       临帝子之长洲,得仙人之旧馆。

       céng tái sǒng cuì,shàng chū zhòng xiāo;fēi gé liú dān,xià lín wú dì。

       层台耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。

       hè tīng fú zhǔ,qióng dǎo yǔ zhī yíng huí;guì diàn lán gōng,liè gāng luán zhī tǐ shì。

       鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,列冈峦之体势。

       pī xiù tà,fǔ diāo méng,shān yuán kuàng qí yíng shì,chuān zé xū qí hài zhǔ。

       披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽盱其骇瞩。

       lǘ yán pū dì,zhōng míng dǐng shí zhī jiā;gě jiàn mí jīn,qīng què huáng lóng zhī zhóu。

       闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;舸舰迷津,青雀黄龙之轴。

       hóng xiāo yǔ jì,cǎi chè qū míng。

       虹销雨霁,彩彻区明。

       luò xiá yǔ gū wù qí fēi,qiū shuǐ gòng cháng tiān yī sè。

       落霞和孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

       yú zhōu chàng wǎn,xiǎng qióng péng lí zhī bīn;yàn zhèn jīng hán,shēng duàn héng yáng zhī pǔ。

       渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

       yáo jīn fǔ chàng,yì xīng tuān fēi。

       遥襟俯畅,逸兴遄飞。

       41.shuǎng lài fā ér qīng fēng shēng,xiān gē níng ér bái yún è。

       爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。

       zhūi yuán lǜ zhú,qì líng péng zé zhī zūn;yè shuǐ zhū huá,guāng zhào lín chuān zhī bǐ。

       睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。

       sì měi jù,èr nàn bìng。

       四美具,二难并。

       qióng dì mián yú zhōng tiān,jí yú yóu yú xiá rì。

       穷睇眄于中天,极娱游于暇日。

       tiān gāo dì jiǒng,jué yǔ zhòu zhī wú qióng;xīng jìn bēi lái,shí yíng xū zhī yǒu shù。

       天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。

       wàng cháng ān yú rì xià,zhǐ wú huì yú yún jiān。

       望长安于日下,指吴会于云间。

       dì shì jí ér nán míng shēn,tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn。

       地势极而南溟深,天柱高而北辰远。

       guān shān nán yuè,shuí bēi shī lù zhī rén?píng shuǐ xiāng féng,jìn shì tā xiāng zhī kè。

       关山难越,谁悲失路之人?萍水相逢,尽是他乡之客。

       huái dì hūn ér bù jiàn,fèng xuān shì yǐ hé nián?jiē hū!shí yùn bù jì,mìng yùn duō chuǎn。

       怀帝阍而不见,奉宣室以何年?嗟乎!时运不济,命运多舛。

       féng táng yì lǎo,lǐ guǎng nán fēng。

       冯唐易老,李广难封。

       qū jiǎ yì yú cháng shā,fēi wú shèng zhǔ;cuàn liáng hóng yú hǎi qǔ,qǐ fá míng shí。

       屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时。

       suǒ lài jūn zǐān pín,dá rén zhī mìng。

       所赖君子安贫,达人知命。

       lǎo dāng yì zhuàng,níng yí bái shǒu zhī xīn?qióng qiě yì jiān,bù zhuì qīng yún zhī zhì。

       老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。

       zhuó tān quán ér jué shuǎng,chǔ hé zhé yǐ yóu huān。

       酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。

       běi hǎi suī shē,fú yáo kě jiē;dōng yú yǐ shì,sāng yú fēi wǎn。

       北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。

       mèng cháng gāo jié,kōng huái bào guó zhī xīn;ruǎn jiè chāng kuáng,qǐ xiào qióng tú zhī kū!

       孟尝高洁,空怀报国之心;阮藉猖狂,岂效穷途之哭!

       bó,sān chǐ wēi mìng,yī jiè shū shēng。

       勃,三尺微命,一介书生。

       wú lù qǐng yīng,děng zhōng jūn zhī ruò guàn;yǒu huái tóu bǐ,mù zōng què zhī cháng fēng。

       无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。

       shě zān hùi yú bǎi líng,fèng chén hūn yú wàn lǐ。

       舍簪笏于百龄,奉晨昏于万里。

       fēi xiè jiā zhī bǎo shù,jiē mèng shì zhī fāng lín。

       非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。

       tā rì qū tíng,dāo péi lǐ duì;jīn chén pěng mèi,xǐ tuō lóng mén。

       他日趋庭,叨陪鲤对;今晨捧袂,喜托龙门。

       yáng yì bù féng,fǔ líng yún ér zì xī;zhōng qī jì yù,zòu liú shuǐ yǐ hé cán?

       杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?

       wū hū!shèng dì bù cháng,shèng yán nán zài。

       呜呼!胜地不常,盛筵难再。

       lán tíng yǐ yǐ,zǐ zé qiū xū。

       兰亭已矣,梓泽丘墟。

       lín bié zèng yán,xìng chén gēn yú wěi jiàn;dēng gāo zuò fù,shì suǒ wàng yú qún gōng。

       临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。

       gǎn jié bǐ chéng,gōng shū duǎn yǐn。

       敢竭鄙诚,恭疏短引。

       yī yán jūn fù,sì yùn jù chéng。

       一言均赋,四韵俱成。

       qǐng sǎ pān jiāng,gè qīng lù hǎi yúněr:

       请洒潘江,各倾陆海云尔:

       téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ,pèi yù míng luán bà gē wǔ。

       滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

       huà dòng zhāo fēi nán pǔ yún,zhū lián mù juàn xī shān yǔ。

       画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

       xián yún tán yǐng rì yōu yōu,wù huàn xīng yí jǐ dù qiū。

       闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

       gé zhōng dì zǐ jīn hé zài?kǎn wai cháng jiāng kōng zì liú。

       阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

关于《滕王阁序》写作时间,主要有四种说法:

       1、“十三岁”说

       《太平广记》记载王勃“年十三省其父至江西”。《古今事文类聚前集》记载:“唐王勃字子安,六岁能文,辞章盖世。年十三,侍父宦游江左,舟次马当,寓目山半古祠,危栏跨水,飞阁悬。”

       2、“十四岁”说

       五代王定保记载:“王勃著《滕王阁序》,时年十四。都督阎公不之信。勃虽在座,而阎公意属子婿孟学士者为之,已宿构矣。及以笔纸巡让语宾客,物不辞。公大怒,拂衣而起,专令人其下笔。

       第一报云:‘南昌故郡,洪都新府。’公曰:‘是亦老生常谈。’又报云:‘星分翼轸,地接衡庐。’公闻之沉吟不言。又云:‘落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。’公矍然而起,曰:此真天才,当垂不朽矣!遂请宴所,极欢而县。”

       3、“二十二岁”说

       清初吴楚材等注《古文观止》认为作于“咸亨二年”(671年),王勃时年二十二岁。其注云:“咸亨二年,阎伯屿为洪州牧,重修。九月九日,宴宾僚于阁。欲夸其婿吴子章才,令宿构序。时王勃省父,次马当,去南昌七百里。梦水神告曰,助风一帆。

       达旦,遂抵南昌与宴,阎请众宾序,王勃不辞,阎恚甚,密令吏,得句即报。至落霞二句,叹曰,此天才也。想其当日对客挥毫,珍词绣句,层见叠出,海是奇才。”清人蒋清翊在《子安集注》中亦主张作于“省父”六合县之时。

       4、“二十九岁”说

       元代辛文房《唐才子传》认为《滕王阁序》是王福峙谪交趾(今越南北部)之后。王勃前往省亲,过南昌而作。父福时坐是左迁交趾令。勃往省觐途过南昌,时都督阎公新修滕王阁成,九月九日,大会宾客,将令其婿作记,以夸盛事。

       勃至入谒,帅知其オ,因请为之。物欣然对客操觚,顷刻而就,文不加点,满座大惊。酒曲辞别,帅赠百,即举帆去,至炎方,舟入洋海溺死,时年二十九。这里所说的“二十九”是虚岁。

滕王阁序全文带生字注音

       滕王阁序原文带拼音版如下:

       滕(téng)王(wáng)阁(gé)序(xù)

       1、豫(yù)章(zhāng)故(gù)郡(jùn),洪(hóng)都(dōu)新(xīn)府(fǔ)。

       2、星(xīng)分(fēn)翼(yì)轸(zhěn),地(dì)接(jiē)衡(héng)庐(lú)。

       3、襟(jīn)三(sān)江(jiāng)而(ér)带(dài)五(wǔ)湖(hú),控(kòng)蛮(mán)荆(jīng)而(ér)引(yǐn)瓯(ōu)越(yuè)。

       4、物(wù)华(huá)天(tiān)宝(bǎo),龙(lóng)光(guāng)射(shè)牛(niú)斗(dòu)之(zhī)墟(xū);人(rén)杰(jié)地(dì)灵(líng),徐(xú)孺(rú)下(xià)陈(chén)蕃(fān)之(zhī)榻(tà)。

       5、雄(xióng)州(zhōu)雾(wù)列(liè),俊(jùn)彩(cǎi)星(xīng)驰(chí)。

       6、台(tái)隍(huáng)枕(zhěn)夷(yí)夏(xià)之(zhī)交(jiāo),宾(bīn)主(zhǔ)尽(jìn)东(dōng)南(nán)之(zhī)美(měi)。

       7、都(dū)督(du)阎(yán)公(gōng)之(zhī)雅(yǎ)望(wàng),綮(qǐ)戟(jǐ)遥(yáo)临(lín);宇(yǔ)文(wén)新(xīn)州(zhōu)之(zhī)懿(yì)范(fàn),襜(chān)帷(wéi)暂(zàn)驻(zhù)。

       8、十(shí)旬(xún)休(xiū)暇(xiá),胜(shèng)友(yǒu)如(rú)云(yún)。

       9、千(qiān)里(lǐ)逢(féng)迎(yíng),高(gāo)朋(péng)满(mǎn)座(zuò)。

       10、腾(téng)蛟(jiāo)起(qǐ)凤(fèng),孟(mèng)学(xué)士(shì)之(zhī)词(cí)宗(zōng);紫(zǐ)电(diàn)青(qīng)霜(shuāng),王(wáng)将(jiāng)军(jūn)之(zhī)武(wǔ)库(kù)。

       11、家(jiā)君(jūn)作(zuò)宰(zǎi),路(lù)出(chū)名(míng)区(qū)。

       12、童(tóng)子(zǐ)何(hé)知(zhī)?躬(gōng)逢(féng)胜(shèng)饯(jiàn)。

       13、 时(shí)维(wéi)九(jiǔ)月(yuè),序(xù)属(shǔ)三(sān)秋(qiū)。

       14、潦(liáo)水(shuǐ)尽(jìn)而(ér)寒(hán)潭(tán)清(qīng),烟(yān)光(guāng)凝(níng)而(ér)暮(mù)山(shān)紫(zǐ)。

       15、俨(yǎn)骖(cān)騑(fēi)于(yú)上(shàng)路(lù),访(fǎng)风(fēng)景(jǐng)于(yú)崇(chóng)阿(ā)。

       16、临(lín)帝(dì)子(zǐ)之(zhī)长(cháng)洲(zhōu),得(dé)仙(xiān)人(rén)之(zhī)旧(jiù)馆(guǎn)。

       17、层(céng)峦(luán)耸(sǒng)翠(cuì),上(shàng)出(chū)重(chóng)霄(xiāo);飞(fēi)阁(gé)流(liú)丹(dān),下(xià)临(lín)无(wú)地(dì)。

       18、鹤(hè)汀(tīng)凫(fú)渚(zhǔ),穷(qióng)岛(dǎo)屿(yǔ)之(zhī)萦(yíng)回(huí);桂(guì)殿(diàn)兰(lán)宫(gōng),列(liè)冈(gāng)峦(luán)之(zhī)体(tǐ)势(shì)。

       19、披(pī)绣(xiù)闼(tà),俯(fǔ)雕(diāo)甍(méng),山(shān)原(yuán)旷(kuàng)其(qí)盈(yíng)视(shì),川(chuān)泽(zé)纡(yū)其(qí)骇(hài)瞩(zhǔ)。

       20、闾(lǘ)阎(yán)扑(pū)地(dì),钟(zhōng)鸣(míng)鼎(dǐng)食(shí)之(zhī)家(jiā);舸(gě)舰(jiàn)迷(mí)津(jīn),青(qīng)雀(què)黄(huáng)龙(lóng)之(zhī)舳(zhú)。

       21、虹(hóng)销(xiāo)雨(yǔ)霁(jì),彩(cǎi)彻(chè)区(qū)明(míng)。

       22、落(luò)霞(xiá)与(yǔ)孤(gū)鹜(wù)齐(qí)飞(fēi),秋(qiū)水(shuǐ)共(gòng)长(cháng)天(tiān)一(yí)色(sè)。

       23、渔(yú)舟(zhōu)唱(chàng)晚(wǎn),响(xiǎng)穷(qióng)彭(péng)蠡(lǐ)之(zhī)滨(bīn),雁(yàn)阵(zhèn)惊(jīng)寒(hán),声(shēng)断(duàn)衡(héng)阳(yáng)之(zhī)浦(pǔ)。

       24、 遥(yáo)襟(jīn)甫(fǔ)畅(chàng),逸(yì)兴(xìng)遄(chuán)飞(fēi)。

       25、爽(shuǎng)籁(lài)发(fā)而(ér)清(qīng)风(fēng)生(shēng),纤(xiān)歌(gē)凝(níng)而(ér)白(bái)云(yún)遏(è)。

       26、睢(suī)园(yuán)绿(lǜ)竹(zhú),气(qì)凌(líng)彭(péng)泽(zé)之(zhī)樽(zūn);邺(yè)水(shuǐ)朱(zhū)华(huá),光(guāng)照(zhào)临(lín)川(chuān)之(zhī)笔(bǐ)。

       27、四(sì)美(měi)具(jù),二(èr)难(nán)并(bìng)。

       28、穷(qióng)睇(dì)眄(miǎn)于(yú)中(zhōng)天(tiān),极(jí)娱(yú)游(you)于(yú)暇(xiá)日(rì)。

       29、天(tiān)高(gāo)地(dì)迥(jiǒng),觉(jué)宇(yǔ)宙(zhòu)之(zhī)无(wú)穷(qióng);兴(xìng)尽(jìn)悲(bēi)来(lái),识(shí)盈(yíng)虚(xū)之(zhī)有(yǒu)数(shù)。

       30、望(wàng)长(cháng)安(ān)于(yú)日(rì)下(xià),目(mù)吴(wú)会(huì)于(yú)云(yún)间(jiān)。

       31、地(dì)势(shì)极(jí)而(ér)南(nán)溟(míng)深(shēn),天(tiān)柱(zhù)高(gāo)而(ér)北(běi)辰(chén)远(yuǎn)。

       32、关(guān)山(shān)难(nán)越(yuè),谁(shuí)悲(bēi)失(shī)路(lù)之(zhī)人(rén);萍(píng)水(shuǐ)相(xiāng)逢(féng),尽(jìn)是(shì)他(tā)乡(xiāng)之(zhī)客(kè)。

       33、怀(huái)帝(dì)阍(hūn)而(ér)不(bú)见(jiàn),奉(fèng)宣(xuān)室(shì)以(yǐ)何(hé)年(nián)? 嗟(jiē)乎(hū)!时(shí)运(yùn)不(bú)齐(qí),命(mìng)途(tú)多(duō)舛(chuǎn)。

       34、冯(féng)唐(táng)易(yì)老(lǎo),李(lǐ)广(guǎng)难(nán)封(fēng)。

       35、屈(qū)贾(jiǎ)谊(yì)于(yú)长(cháng)沙(shā),非(fēi)无(wú)圣(shèng)主(zhǔ);窜(cuàn)梁(liáng)鸿(hóng)于(yú)海(hǎi)曲(qǔ),岂(qǐ)乏(fá)明(míng)时(shí)?所(suǒ)赖(lài)君(jūn)子(zǐ)见(jiàn)机(jī),达(dá)人(rén)知(zhī)命(mìng)。

       36、老(lǎo)当(dāng)益壮(zhuàng),宁(níng)移(yí)白(bái)首(shǒu)之(zhī)心(xīn);穷(qióng)且(qiě)益(yì)坚(jiān),不(bú)坠(zhuì)青(qīng)云(yún)之(zhī)志(zhì)。

       37、酌(zhuó)贪(tān)泉(quán)而(ér)觉(jiào)爽(shuǎng),处(chù)涸(hé)辙(zhé)而(ér)犹(yóu)欢(huān)。

       38、北(běi)海(hǎi)虽(suī)赊(shē),扶(fú)摇(yáo)可(kě)接(jiē);东(dōng)隅(yú)已(yǐ)逝(shì),桑(sāng)榆(yú)非(fēi)晚(wǎn)。

       39、孟(mèng)尝(cháng)高(gāo)洁(jié),空(kòng)余(yú)报(bào)国(guó)之(zhī)情(qíng);阮(ruǎn)籍(jí)猖(chāng)狂(kuáng),岂(qǐ)效(xiào)穷(qióng)途(tú)之(zhī)哭(kū)? 勃(bó)三(sān)尺(chǐ)微(wēi)命(mìng),一(yī)介(jiè)书(shū)生(shēng)。

       40、无(wú)路(lù)请(qǐng)缨(yīng),等(děng)终(zhōng)军(jūn)之(zhī)弱(ruò)冠(guàn);有(yǒu)怀(huái)投(tóu)笔(bǐ),慕(mù)宗(zōng)悫(què)之(zhī)长(cháng)风(fēng)。

       41、舍(shě)簪(zān)笏(hù)于(yú)百(bǎi)龄(líng),奉(fèng)晨(chén)昏(hūn)于(yú)万(wàn)里(lǐ)。

       42、非(fēi)谢(xiè)家(jiā)之(zhī)宝(bǎo)树(shù),接(jiē)孟(mèng)氏(shì)之(zhī)芳邻(fānglín)。

       43、他(tā)日(rì)趋(qū)庭(tíng),叨(tāo)陪(péi)鲤(lǐ)对(duì);今(jīn)兹(zī)捧(pěng)袂(mèi),喜(xǐ)托(tuō)龙(lóng)门(mén)。

       44、杨(yáng)意(yì)不(bú)逢(féng),抚(fǔ)凌(líng)云(yún)而(ér)自(zì)惜(xī);锺(zhōng)期(qī)既(jì)遇(yù),奏(zòu)流(liú)水(shuǐ)以(yǐ)何(hé)惭(cán)? 呜(wū)呼(hū)!胜(shèng)地(dì)不(bú)常(cháng),盛(shèng)筵(yán)难(nán)再(zài)。

       45、兰(lán)亭(tíng)已(yǐ)矣(yǐ),梓(zǐ)泽(zé)丘(qiū)墟(xū)。

       46、临(lín)别(bié)赠(zèng)言(yán),幸(xìng)承(chéng)恩(ēn)于(yú)伟(wěi)饯(jiàn);登(dēng)高(gāo)作(zuò)赋(fù),是(shì)所(suǒ)望(wàng)于(yú)群(qún)公(gōng)!敢(gǎn)竭(jié)鄙(bǐ)怀(huái),恭(gōng)疏(shū)短(duǎn)引(yǐn)。

       47、一(yī)言(yán)均(jūn)赋(fù),四(sì)韵(yùn)俱(jù)成(chéng)。

       48、请(qǐng)洒(sǎ)潘(pān)江(jiāng),各(gè)倾(qīng)陆(lù)海(hǎi)云(yún)尔(ěr)。

滕王阁序原文带正确读音

       《滕王阁序》是唐代文学家王勃于上元二年(675年)创作的一篇骈文,全文如下:

       豫章故郡,洪都新府。星分翼轸(zhěn),地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯(ōu)越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨戟(qǐ jǐ)遥临;宇文新州之懿(yì)范,襜帷(chān wéi)暂驻。十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。

       时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨(yǎn)骖騑(cān féi)于上路,访风景于崇阿(ē)。临帝子之长洲,得天人之旧馆。层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀凫渚(fú zhǔ),穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。

       披绣闼(tà),俯雕甍(méng),山原旷其盈视,川泽纡(yū)其骇瞩。闾阎(lǘ yán)扑地,钟鸣鼎食之家;舸(gě)舰弥津,青雀黄龙之舳。云销雨霁(jì),彩彻区明。落霞与孤鹜(wù)齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡(lǐ)之滨,雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

       遥襟甫畅,逸兴遄(chuán)飞。爽籁(lài)发而清风生,纤歌凝而白云遏。睢(suī)园绿竹,气凌彭泽之樽;邺(yè)水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇眄(dì miǎn)于中天,极娱游于暇日。天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。望长安于日下,目吴会于云间。地势极而南溟深,天柱高而北辰远。关山难越,谁悲失路之人;萍水相逢,尽是他乡之客。怀帝阍(hūn)而不见,奉宣室以何年?

       嗟乎!时运不齐(jì),命途多舛(chuǎn)。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。酌(zhuó)贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。北海虽赊(shē),扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭!

       勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫(què)之长风。舍簪笏(zān hù)于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨陪鲤对;今兹捧袂(mèi),喜托龙门。杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?

       呜乎!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓(zǐ)泽丘墟。临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙怀,恭疏短引;一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔。

       滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

       画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

       闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

       阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

扩展资料:

       《滕王阁序》这篇文章由洪州的地势、人才写到宴会;写滕王阁的壮丽,眺望的广远,扣紧秋日,景色鲜明;再从宴会娱游写到人生遇合,抒发身世之感;接着写作者的遭遇并表白要自励志节,最后以应命赋诗和自谦之辞作结。

       全文表露了作者的抱负和怀才不遇的愤懑心情。文章除少数虚词以外,通篇对偶。句法以四字句、六字句为多,对得整齐;又几乎是通篇用典,用得比较自然而恰当,显得典雅而工巧。

       《滕王阁序》全文行思缜密,紧扣题目,不拘一格,全文可分为四部分。

       第一自然段为第一部分,写洪府地势雄伟、“物华天宝”、“人杰地灵”、“主人贤德”、“高朋满座“。

       第二、三自然段为第二部分。作者由近及远,从壮丽的楼阁到秀丽的山川,浓墨重彩地描写了滕王阁秋景,展开了一幅流光溢彩、错落有致、上下浑然天成、虚实相映成趣的滕王阁三秋图。接着从众多名胜中将滕王阁烘托而出,写到在滕王阁上登高远望极目之景。

       第四、五自然段为第三部分,写众人宴会上登临逸兴,进而兴尽悲来,怀古议论,引出对人生际遇的感慨。作者虽满腔热血,才华横溢却因恃才傲物、放荡不羁而被当时社会所不容。壮志难酬,所以在这里作者由宇宙的无限而想到人生有限、短暂,表露出对时光流逝却功业难成的感慨;他悲叹盈虚有数,透出无法扭转命运的无奈,为自己只能流落南海之滨,无力跻身帝都长安为国效力而感到悲伤。

       第六、七段为第四部分,简述自己的旅程和志向,对宾主的知遇表示感谢,对参加宴会并饯别作序表示荣幸,这一段内容与开头遥相呼应,再一次紧扣主题。

参考资料:

百度百科-滕王阁序(王勃创作的骈文)

王勃滕王阁序拼音版

       注音版:

       豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。

       yù zhāng gù jun ,hóng dōu xīn fǔ 。xīng fèn yì zhěn ,dì jiē héng lú。

       襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。

       jīn sān jiāng ér dài wǔ hú ,kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè。

       物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。

       wù huá tiān bǎo ,lóng guāng shè niú dòu zhī xū ;rén jié dì líng ,xú rú xià chén fān zhī tà。

       雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。

       xióng zhōu wù liè ,?jùn cǎi xīng chí 。tái huáng zhěn yí xià zhī jiāo ,bīn zhǔ jìn dōng nán zhī měi。

       都督阎公之雅望,棨戟遥临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。

       dōu dū yán gōng zhī yǎ wàng ,qǐ jǐ yáo lín ;yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn ,chān wéi zàn zhù。

       十旬休假,胜友如云,千里逢迎,高朋满座。

       shí xún xiū jiǎ ,shèng yǒu rú yún ,qiān lǐ féng yíng ,gāo péng mǎn zuò。

       腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。

       téng jiāo qǐ fèng ,mèng xué shì zhī cí zōng ;zǐ diàn qīng shuāng ,wáng jiāng jūn zhī wǔ kù。

       家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯!

       jiā jūn zuò zǎi ,lù chū míng qū ;tóng zǐ hé zhī ,gōng féng shèng jiàn!

       时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。

       shí wéi jiǔ yuè ,xù shǔ sān qiū 。liáo shuǐ jìn ér hán tán qīng ,yān guāng níng ér mù shān zǐ。

       俨骖騑于上路,访风景于崇阿。临帝子之长洲,得天人之旧馆。

       yǎn cān fēi yú shàng lù ,fǎng fēng jǐng yú chóng ā 。lín dì zǐ zhī zhǎng zhōu ,dé tiān rén zhī jiù guǎn。

       层台耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回,桂殿兰宫,即冈峦之体势。

       céng tái sǒng cuì ,shàng chū zhòng xiāo ;fēi gé liú dān ,xià lín wú dì 。hè tīng fú zhǔ ,qióng dǎo yǔ zhī yíng huí ,guì diàn lán gōng ,jí gāng luán zhī tǐ shì。

       披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。

       pī xiù tà ,fǔ diāo méng ,shān yuán kuàng qí yíng shì ,chuān zé yū qí hài zhǔ。

       闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;舸舰迷津,青雀黄龙之轴。云销雨霁,彩彻区明。

       lǘ yán pū dì ,zhōng míng dǐng shí zhī jiā ;gě jiàn mí jīn ,qīng què huáng lóng zhī zhóu。yún xiāo yǔ jì ,cǎi chè qū míng。

       落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨,雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

       luò xiá yǔ gū wù qí fēi ,qiū shuǐ gòng zhǎng tiān yī sè 。yú zhōu chàng wǎn ,xiǎng qióng péng lí zhī bīn ,yàn zhèn jīng hán ,shēng duàn héng yáng zhī pǔ。

       遥襟甫畅,逸兴遄飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。

       yáo jīn fǔ chàng ,yì xìng chuán fēi 。shuǎng lài fā ér qīng fēng shēng ,xiān gē níng ér bái yún è。

       睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。

       suī yuán lǜ zhú ,qì líng péng zé zhī zūn ;yè shuǐ zhū huá ,guāng zhào lín chuān zhī bǐ。

       四美具,二难并。穷睇眄于中天,极娱游于暇日。

       sì měi jù ,èr nán bìng 。qióng dì miǎn yú zhōng tiān ,jí yú yóu yú xiá rì。

       天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。望长安于日下,指吴会于云间。

       tiān gāo dì jiǒng ,jiào yǔ zhòu zhī wú qióng ;xìng jìn bēi lái ,shí yíng xū zhī yǒu shù 。wàng zhǎng ān yú rì xià ,zhǐ wú huì yú yún jiān。

       地势极而南溟深,天柱高而北辰远。关山难越,谁悲失路之人?萍水相逢,尽是他乡之客。

       dì shì jí ér nán míng shēn ,tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 。guān shān nán yuè ,shuí bēi shī lù zhī rén ?píng shuǐ xiàng féng ,jìn shì tā xiāng zhī kè。

       怀帝阍而不见,奉宣室以何年?

       huái dì hūn ér bú jiàn ,fèng xuān shì yǐ hé nián?

       嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。

       jiē hū !shí yùn bú qí ,mìng tú duō chuǎn 。féng táng yì lǎo ,lǐ guǎng nán fēng。

       屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?

       qū jiǎ yì yú zhǎng shā ,fēi wú shèng zhǔ ;cuàn liáng hóng yú hǎi qǔ ,qǐ fá míng shí ?

       所赖君子见几,达人知命。

       suǒ lài jūn zǐ jiàn jǐ ,dá rén zhī mìng 。

       老当益壮,宁移白首之心?

       lǎo dāng yì zhuàng ,níng yí bái shǒu zhī xīn?

       穷且益坚,不坠青云之志,酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。

       qióng qiě yì jiān ,bú zhuì qīng yún zhī zhì ,zhuó tān quán ér jiào shuǎng ,chù hé zhé yǐ yóu huān。

       北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。

       běi hǎi suī shē ,fú yáo kě jiē ;dōng yú yǐ shì ,sāng yú fēi wǎn。

       孟尝高洁,空怀报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭?

       mèng cháng gāo jié ,kōng huái bào guó zhī qíng ;ruǎn jí chāng kuáng ,qǐ xiào qióng tú zhī kū?

       勃三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,爱宗悫之长风。

       bó sān chǐ wēi mìng,yī jiè shū shēng。wú lù qǐng yīng,děng zhōng jūn zhī ruò guàn;yǒu huái tóu bǐ ,ài zōng què zhī zhǎng fēng 。

       舍簪笏于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。

       shě zān hù yú bǎi líng ,fèng chén hūn yú wàn lǐ。fēi xiè jiā zhī bǎo shù ,jiē mèng shì zhī fāng lín。

       他日趋庭,叨陪鲁对;今兹捧袂,喜托龙门。

       tā rì qū tíng ,dāo péi lǔ duì ;jīn zī pěng mèi ,xǐ tuō lóng mén。

       杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?

       yáng yì bú féng ,fǔ líng yún ér zì xī ;zhōng qī jì yù ,zòu liú shuǐ yǐ hé cán?

       呜呼!胜地不常,盛筵难再。兰亭已矣,梓泽丘墟。

       wū hū !shèng dì bú cháng ,shèng yàn nán zài 。lán tíng yǐ yǐ ,zǐ zé qiū xū。

       临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。

       lín bié zèng yán ,xìng chéng ēn yú wěi jiàn;dēng gāo zuò fù ,shì suǒ wàng yú qún gōng。

       敢竭鄙怀,恭疏短引,一言均赋,四韵俱成。

       gǎn jié bǐ huái ,gōng shū duǎn yǐn ,yī yán?jūn?fù ,sì yùn jù chéng。

       请洒潘江,各倾陆海云尔!

       qǐng sǎ pān jiāng ,gè qīng lù hǎi yún ěr!

       滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

       téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ ,pèi yù míng luán bà gē wǔ。

       画栋朝飞南浦云,朱帘暮卷西山雨。

       huà dòng cháo fēi nán pǔ yún ,zhū lián mù juàn xī shān yǔ。

       闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

       xián yún tán yǐng rì yōu yōu ,wù huàn xīng yí jǐ dù qiū。

       阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

       gé zhōng dì zǐ jīn hé zài ?kǎn wài zhǎng jiāng kōng zì liú。

译文:

       这里是汉代的豫章郡城,如今是洪州的都督府,天上的方位属于翼,轸两星宿的分野,地上的位置连结着衡山和庐山。

       以三江为衣襟,以五湖为衣带、控制着楚地,连接着闽越。物类的精华,是上天的珍宝,宝剑的光芒直冲上牛、斗二星的区间。

       人中有英杰,因大地有灵气,陈蕃专为徐孺设下几榻。雄伟的洪州城,房屋像雾一般罗列,英俊的人才,像繁星一样地活跃。

       城池座落在夷夏交界的要害之地,主人与宾客,集中了东南地区的英俊之才。都督阎公,享有崇高的名望,远道来到洪州坐镇,宇文州牧,是美德的楷模,赴任途中在此暂留。

       正逢十日休假的日子,杰出的友人云集;高贵的宾客,也都不远千里来到这里聚会。文坛领袖孟学士,其文采像腾起的蛟龙、飞舞的彩凤,王将军的武库里,藏有像紫电、青霜一样锋利的宝剑。

       由于父亲在交趾做县令,我在探亲途中经过这个著名的地方。我年幼无知,竟有幸亲身参加了这次盛大的宴会。

       时当九月,秋高气爽。积水消尽,潭水清澈,天空凝结着淡淡的云烟,暮霭中山峦呈现一片紫色。在高高的山路上驾着马车,在崇山峻岭中访求风景。

       来到昔日帝子的长洲,发现了滕王所修的滕王阁。这里山峦重叠,青翠的山峰耸入云霄。凌空的楼阁,红色的阁道犹如飞翔在天空,从阁上看不到地面。

       白鹤,野鸭停息的小洲,极尽岛屿的纡曲回环之势,雅浩的宫殿,跟起伏的山峦配合有致。推开雕花的阁门,俯视彩饰的屋脊,山峰平原尽收眼底,湖川曲折令人惊讶。

       遍地是里巷宅舍,许多钟鸣鼎食的富贵人家。舸舰塞满了渡口,尽是雕上了青雀黄龙花纹的大船。

       正值雨过天晴,虹消云散,阳光朗煦,落霞与孤雁一起飞翔,秋天的江水和辽阔的天空连成一片,浑然一色。

       傍晚渔舟中传出的歌声,响彻彭蠡湖滨,雁群感到寒意而发出的惊叫,鸣声到衡阳之浦为止放眼远望,胸襟刚感到舒畅,超逸的兴致立即兴起,排箫的音响引来的徐徐清风,柔缓的歌声吸引住飘动的白云。

       像睢园竹林的聚会,这里善饮的人,酒量超过彭泽县令陶渊明,像邺水赞咏莲花,这里诗人的文采,胜过临川内史谢灵运。

       (音乐与饮食,文章和言语)这四种美好的事物都已经齐备,(贤主、嘉宾)这两个难得的条件也凑合在一起了,向天空中极目远眺,在假日里尽情欢娱。

       苍天高远,大地寥廓,令人感到宇宙的无穷无尽。欢乐逝去,悲哀袭来,我知道了事物的兴衰成败是有定数的。

       西望长安,东指吴会,南方的陆地已到尽头,大海深不可测,北方的北斗星多么遥远,天柱高不可攀。关山重重难以越过,有谁同情不得志的人?萍水偶尔相逢,大家都是异乡之客。

       怀念着君王的宫门,但却不被召见,什么时候才能够去侍奉君王呢?呵!各人的时机不同,人生的命运多有不顺。冯唐容易衰老,李广难得封侯。

       使贾谊遭受委屈,贬于长沙,并不是没有圣明的君主,使梁鸿逃匿到齐鲁海滨,难道不是政治昌明的时代?只不过由于君子能了解时机,通达的人知道自己的命运罢了。

       年纪虽然老了,但志气应当更加旺盛,怎能在白头时改变心情?境遇虽然困苦,但节操应当更加坚定,决不能抛弃自己的凌云壮志。

       即使喝了贪泉的水,仍觉着神清气爽,即使身处于干涸的主辙中,也是欢乐无比。

       北海虽然十分遥远,雅浩的宫殿可以联通;早晨虽然已经过去,而珍惜黄昏却为时不晚。孟尝君心地高洁,但白白地怀抱着报国的热情;阮籍为人放纵不羁,我们怎能学他那种穷途的哭泣!

       我王勃,地位卑微,只是一个书生。却无处去请缨杀敌。虽然和终军一样年已二十一,也有投笔从戎的志向。

       我羡慕宗悫那种“乘长风破万里浪”的英雄气概,如今我抛弃了一生的功名,到万里之外朝夕侍奉父亲。虽然称不上谢家的“宝树”,但是能和贤德之士相交往。

       不久我将见到父亲,聆听他的教诲;今天我侥幸地奉陪各位长者,高兴地登上龙门。假如碰不上杨得意那样引荐的人,就只有抚拍着自己的文章而自我叹惜。

       既然已经遇到了钟子期,就弹奏一曲《流水》又有什么羞愧呢?呵!名胜之地不能常存,盛大的宴会难以再逢,兰亭宴集已为陈迹,石崇的梓泽也变成了废墟。

       让我临别时作了这一篇序文,承蒙这个宴会的恩赐,至于登高作赋,这只有指望在座诸公了。我只是冒昧地尽我微薄的心意,作了短短的引言。

       在座诸位都按各自分到的韵字赋诗,我已写成了四韵八句。在座诸位施展潘岳,施展陆机一样的才笔,各自谱写瑰丽的诗篇吧。

       巍峨高耸的滕王阁俯临着江心的沙洲,想当初佩玉、鸾铃鸣响的豪华歌舞已经停止了。

       早晨,画栋飞上了南浦的云,黄昏,珠帘卷入了西山的雨。

       悠闲的彩云影子倒映在江水中,整天悠悠然地漂浮着,时光易逝,人事变迁,不知已经度过几个春秋。

       昔日游赏于高阁中的滕王如今已不知哪里去了?只有那栏杆外的滔滔江水空自向远方奔流。

       王勃滕王阁序拼音版如下:

       1、滕王阁序téngwánggéxù。下洲公主,板渚一伶。军城壁垒,星罗宇于。彭友成九,龚维之数。王子王子,公字王子。雄州同轸,百里同心。xiàzhōugōngzhǔ,bǎnzhūyīlǐng。jūn chéngbìshàng,xīnglínshǔyú。

       2、于时在九,于光竫竨.有诸葛军,有王孙之。公子有道,公子之祉。青于郡主,白里君之。yúshizàijiǔ,yúguānglínxún。yǒuzhūgéjūn,yǒuwángxūnzhī。gōngzǐyǒudào,gōngzǐ yǒuzhī。qīngyújūnzǐ,bǎilǐjūnzǐ。

       3、王子有林,公子有翤。百灵百丽,百信邕邕。骑驴相郑,骑马相陈。齐卢相质,齐马相真。wángzǐyǒulín,gōngzǐyǒuxīn。jūnzǐwángzhī,gōngzǐwángzhī。yōnglínbǎilǐ,bǎixìn yōnglǐ。qílǘxiāngzhèn,qímǎxiāngzhèn。

滕王阁序的创作背景

       1、王勃的才华在当时享有盛誉,但他的命运却十分坎坷。他的父亲王福畴因为官场上的冤案被贬谪到荒凉之地,而王勃也因为一篇《檄英王鸡文》而受到朝廷的惩罚,被废为庶人。此后,他虽然曾被授予官职,但因为性格直率、口无遮拦等原因多次被贬谪。

       2、在创作《滕王阁序》时,王勃正处于人生的低谷。他怀才不遇,心情郁闷,但是他对自己的才华和理想仍然充满信心。在文章中,他通过描绘滕王阁的壮丽景象和抒发自己的人生感慨,表达了自己对人生短暂、时光易逝、命途多舛等主题的思考和感慨。

       3、滕王阁序以其优美的文笔和深刻的思想内涵而广受赞誉,成为了中国文学史上的经典之作。这篇文章不仅展示了王勃卓越的文学才华,也表达了他对人生、命运的思考和追求。王勃即席赋诗,写下了这篇传世之作。

       好了,今天关于“王勃滕王阁序拼音版”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“王勃滕王阁序拼音版”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。