您现在的位置是: 首页 > 诗词大全 诗词大全

蜀道难李白原文注音_蜀道难李白原文注音朗诵

zmhk 2024-06-16 人已围观

简介蜀道难李白原文注音_蜀道难李白原文注音朗诵       蜀道难李白原文注音的今日更新是一个不断变化的过程,它涉及到许多方面。今天,我将与大家分享关于蜀道难李白原文注音的最新动态,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些帮助。1.蜀道难全诗注音及翻译

蜀道难李白原文注音_蜀道难李白原文注音朗诵

       蜀道难李白原文注音的今日更新是一个不断变化的过程,它涉及到许多方面。今天,我将与大家分享关于蜀道难李白原文注音的最新动态,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些帮助。

1.蜀道难全诗注音及翻译

2.蜀道难原文及翻译注音赏析

3.李白的诗蜀道难开头三个字噫吁怎么读

4.蜀道难原文及拼音

5.李白《蜀道难》全文

6.蜀道难拼音

蜀道难李白原文注音_蜀道难李白原文注音朗诵

蜀道难全诗注音及翻译

       蜀道难全诗注音及翻译如下:

       yī xū xī , wēi hū gāo zāi ! shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān !

       噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

       cán cóng jí yú fú , kāi guó hé máng rán !

       蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

       ěr lái sì wàn bā qiān suì , bù yǔ qín sài tōng rén yān 。

       尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。

       xī dāng tài bái yǒu niǎo dào , kě yǐ héng jué é méi diān 。

       西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

       dì bēng shān cuī zhuàng shì sǐ , rán hòu tiān tī shí zhàn xiāng gōu lián 。

       地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

       shàng yǒu liù lóng huí rì zhī gāo biāo , xià yǒu chōng bō nì zhé zhī huí chuān 。

       上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

       huáng hè zhī fēi shàng bù dé guò , yuán náo yù dù chóu pān yuán 。

       黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

       qīng ní hé pán pán , bǎi bù jiǔ zhé yíng yán luán 。

       青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

       mén shēn lì jǐng yǎng xié xī , yǐ shǒu fǔ yīng zuò cháng tàn 。

       扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

       wèn jūn xī yóu hé shí huán ? wèi tú chán yán bù kě pān 。

       问君西游何时还?畏途巉岩不可攀。

       dàn jiàn bēi niǎo háo gǔ mù , xióng fēi cí cóng rào lín jiān 。

       但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

       yòu wén zǐ guī tí yè yuè , chóu kōng shān 。

       又闻子规啼夜月,愁空山。

       shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān , shǐ rén tīng cǐ diāo zhū yán !

       蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!

       lián fēng qù tiān bù yíng chǐ , kū sōng dào guà yǐ jué bì 。

       连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

       fēi tuān pù liú zhēng xuān huī , pīng yá zhuǎn shí wàn hè léi 。

       飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

       qí xiǎn yě rú cǐ , jiē ěr yuǎn dào zhī rén hú wéi hū lái zāi !

       其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!

       jiàn gé zhēng róng ér cuī wéi , yī fū dāng guān , wàn fū mò kāi 。

       剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

       suǒ shǒu huò fěi qīn , huà wéi láng yǔ chái 。

       所守或匪亲,化为狼与豺。

       zhāo bì měng hǔ , xī bì cháng shé ; mó yá shǔn xuè , shā rén rú má 。

       朝避猛虎,夕避长蛇;磨牙吮血,杀人如麻。

       jǐn chéng suī yún lè , bù rú zǎo huán jiā 。

       锦城虽云乐,不如早还家。

       shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān , cè shēn xī wàng cháng zī jiē !

       蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

译文:

       唉呀呀!多么高峻伟岸!

       蜀道难以攀越,简直难于上青天。

       传说中蚕丛和鱼凫建立了蜀国,开国的年代实在久远无法详谈。

       从那时至今约有四万八千年了吧,秦蜀被秦岭所阻从不沟通往返。

       西边太白山高峻无路只有飞鸟可通行,此山可以直通峨眉山巅。

       山崩地裂,埋葬了五位开山英雄壮士,这样以后高险的山路和栈道才相互勾连。

       蜀中上有挡住太阳神六龙车的山巅,下有激浪排空迂回曲折的大川。

       善于高飞的黄鹤尚且无法飞过,即使猢狲要想翻过也愁于攀援。

       青泥岭的泥路曲曲弯弯,百步九折萦绕着山峦。

       屏住呼吸仰头就可触摸参星和井星,紧张得透不过气来,用手抚胸惊恐不已徒长吁短叹。

       好朋友呵请问你西游何时回还?这蜀道的峭岩险道实在难以登攀!

       只见那悲鸟在古树上哀鸣啼叫;雄雌相随飞翔在茂密树丛之间。

       月夜又听到杜鹃凄凉悲啼,在空山中传响回荡,令人愁思绵绵无穷尽!

       蜀道难以攀越,简直难于上青天,使人听到这些怎么不脸色突变?

       山峰座座相连离天还不到一尺,枯松老枝倒挂倚贴在绝壁之间。

       漩涡飞转瀑布飞泻争相喧闹着,飞流撞击着巨石在山谷中滚动像万壑鸣雷一般。

       这样危险的地方,唉呀呀你这个远方而来的客人,为什么非要来这里不可呀?

       剑阁所在崇峻巍峨高入云端,只要一人把守千军万马难攻占。

       驻守的官员倘若不是可信赖的人,难免要变为豺狼踞,据险作乱。

       每日每夜都要躲避猛虎和长蛇,它们磨牙吮血,杀人如麻。

       锦官城虽然说是个快乐的所在,如此险恶还不如早早地把家还。

       蜀道难以攀越呵简直难于上青天,侧身西望令人不免感慨与长叹!

诗词赏析

       第一段、从开头到“相钩连”,用了四韵,为全诗定下豪放的基调,并用五丁开山的神话,点染了神奇色彩。李白运用这个神话的母题,写了第五韵二句:“地崩山摧壮士死”,也可以说是指五丁力士,也可以说是指成千累万为开山辟路而牺牲的劳动人民。他们死了,然后从秦入蜀才有山路和栈道连接起来。第一段诗到此为止,用四韵八句叙述了蜀道的起源。

       第二段、共享九个韵,描写天梯石栈的蜀道。“六龙回日”也是一个神话故事,据说太阳之神羲和驾着六条龙每天早晨从扶桑西驰,直到若木。“上有六龙回日之高标”,这一句就是说:上面有连太阳都过不去的高峰。“高标”是高举、高耸之意,但作名词用,因而可以解作高峰。

蜀道难原文及翻译注音赏析

       蜀道难拼音原文及翻译如下:

       蜀shǔ道dào难nán:

       噫yī吁xū嚱xì,危wēi乎hū高gāo哉zāi!蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān!

       蚕cán丛cóng及jí鱼yú凫fú,开kāi国guó何hé茫máng然rán!

       尔ěr来lái四sì万wàn八bā千qiān岁suì,不bù与yǔ秦qín塞sāi通tōng人rén烟yān。

       西xī当dāng太tài白bái有yǒu鸟niǎo道dào,可kě以yǐ横héng绝jué峨é眉méi巅diān。

       地dì崩bēng山shān摧cuī壮zhuàng士shì死sǐ,然rán后hòu天tiān梯tī石shí栈zhàn相xiāng钩gōu连lián。

       上shàng有yǒu六liù龙lóng回huí日rì之zhī高gāo标biāo,下xià有yǒu冲chōng波bō逆nì折zhé之zhī回huí川chuān。

       黄huáng鹤hè之zhī飞fēi尚shàng不bù得dé过guò,猿yuán猱náo欲yù度dù愁chóu攀pān援yuán。

       青qīng泥ní何hé盘pán盘pán,百bǎi步bù九jiǔ折zhé萦yíng岩yán峦luán。

       扪mén参shēn历lì井jǐng仰yǎng胁xié息xī,以yǐ手shǒu抚fǔ膺yīng坐zuò长cháng叹tàn。

       问wèn君jūn西xī游yóu何hé时shí还hái?畏wèi途tú巉chán岩yán不bù可kě攀pān。

       但dàn见jiàn悲bēi鸟niǎo号hào古gǔ木mù,雄xióng飞fēi雌cí从cóng绕rào林lín间jiān。

       又yòu闻wén子zǐ规guī啼tí夜yè月yuè,愁chóu空kōng山shān。

       蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān,使shǐ人rén听tīng此cǐ凋diāo朱zhū颜yán!

       连lián峰fēng去qù天tiān不bù盈yíng尺chǐ,枯kū松sōng倒dào挂guà倚yǐ绝jué壁bì。

       飞fēi湍tuān瀑bào流liú争zhēng喧xuān豗huī,砯pīng崖yá转zhuǎn石shí万wàn壑hè雷léi。

       其qí险xiǎn也yě如rú此cǐ,嗟jiē尔ěr远yuǎn道dào之zhī人rén胡hú为wéi乎hū来lái哉zāi!

       剑jiàn阁gé峥zhēng嵘róng而ér崔cuī嵬wéi,一yī夫fū当dāng关guān,万wàn夫fū莫mò开kāi。

       所suǒ守shǒu或huò匪fěi亲qīn,化huà为wéi狼láng与yǔ豺chái。

       朝cháo避bì猛měng虎hǔ,夕xī避bì长cháng蛇shé;磨mó牙yá吮shǔn血xuè,杀shā人rén如rú麻má。

       锦jǐn城chéng虽suī云yún乐lè,不bù如rú早zǎo还huán家jiā。

       蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān,侧cè身shēn西xī望wàng长zhǎng咨zī嗟jiē!

       翻译:

       噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

       译文:唉呀呀!多么高峻伟岸!蜀道真太难攀登,简直难于上青天。

       注释:噫吁嚱:惊叹声,蜀方言,表示惊讶的声音。宋庠《宋景文公笔记》卷上:“蜀人见物惊异,辄曰‘噫吁嚱’。”

       蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

       译文:传说中蚕丛和鱼凫建立了蜀国,开国的年代实在久远无法详谈。

       注释:蚕丛、鱼凫:传说中古蜀国两位国王的名字。何茫然:难以考证。何:多么。茫然:渺茫遥远的样子。指古史传说悠远难详,茫昧杳然。据西汉扬雄巜蜀本王纪>记载:"蜀王之先,名蚕丛、柏灌、鱼凫,蒲泽、开明。……从开明上至蚕丛,积三万四千岁。"

       尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。

       译文:自从那时至今约有四万八千年,秦蜀被秦岭所阻从不沟通往返。

       注释:尔来:从那时以来。四万八千岁:极言时间之漫长,夸张而大约言之。秦塞:秦的关塞,指秦地。秦地四周有山川险阻,故称"四塞之地"。通人烟:人员往来。

       西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

       译文:西边太白山有飞鸟能过的小道。从那小路走可横渡峨眉山顶端。

       注释:西当:西对。当:对着,向着。太白:太白山,又名太乙山,在长安西(今陕西眉县、太白县一带)。鸟道:指连绵高山间的低缺处,只有鸟能飞过,人迹所不能至。横绝:横越。峨眉巅:峨眉顶峰。

       地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

       译文:山崩地裂蜀国五壮士被压死了,两地才有天梯栈道开始相通连。

       注释:地崩山摧壮士死:《华阳国志·蜀志》:相传秦惠王想征服蜀国,知道蜀王好色,答应送给他五个美女。蜀王派五位壮士去接人。回到梓潼(今四川剑阁之南)的时候,看见一条大蛇进入穴中,一位壮士抓住了它的尾巴,其余四人也来相助,用力往外拽。

       不多时,山崩地裂,壮士和美女都被压死。山分为五岭,入蜀之路遂通。这便是有名的“五丁开山”的故事。摧:倒塌。天梯:非常陡峭的山路。石栈:栈道。

       上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

       译文:上有挡住太阳神六龙车的山巅,下有激浪排空迂回曲折的大川。

       注释:六龙回日:《淮南子》注云:“日乘车,驾以六龙。羲和御之。日至此面而薄于虞渊,羲和至此而回六螭。”螭即龙。高标:指蜀山中可作一方之标识的最高峰。 冲波:水流冲击腾起的波浪,这里指激流。逆折:水流回旋。回川:有漩涡的河流。

       黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。(攀援 一作:攀缘)

       译文:善于高飞的黄鹤尚且无法飞过,即使猢狲要想翻过也愁于攀援。

       注释:黄鹤:黄鹄(Hú),善飞的大鸟。尚:尚且。得:能。猿猱(náo):蜀山中最善攀援的猴类。

       青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

       译文:青泥岭多么曲折绕着山峦盘旋,百步之内萦绕岩峦转九个弯弯。

       注释:青泥:青泥岭,在今甘肃徽县南,陕西略阳县北。《元和郡县志》卷二十二:“青泥岭,在县西北五十三里,接溪山东,即今通路也。悬崖万仞,山多云雨,行者屡逢泥淖,故号青泥岭。”盘盘:曲折回旋的样子。百步九折:百步之内拐九道弯。萦:盘绕。岩峦:山峰。

       扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

       译文:屏住呼吸仰头过参井皆可触摸,用手抚胸惊恐不已徒长吁短叹。

       注释:扪参历井:参(shēn)、井是二星宿名。古人把天上的星宿分别指配于地上的州国,叫做“分野”,以便通过观察天象来占卜地上所配州国的吉凶。参星为蜀之分野,井星为秦之分野。扪(mén):用手摸。历:经过。胁息:屏气不敢呼吸。膺:胸。坐:徒,空。

       问君西游何时还?畏途巉岩不可攀。

       译文:好朋友呵请问你西游何时回还?可怕的岩山栈道实在难以登攀!

       注释:君:入蜀的友人。畏途:可怕的路途。巉岩:险恶陡峭的山壁。

       但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

       译文:只见那悲鸟在古树上哀鸣啼叫;雄雌相随飞翔在原始森林之间。

       注释:但见:只听见。号古木:在古树木中大声啼鸣。从:跟随。

       又闻子规啼夜月,愁空山。

       译文:月夜听到的是杜鹃悲惨的啼声,令人愁思绵绵呵这荒荡的空山!

       注释:子规:即杜鹃鸟,蜀地最多,鸣声悲哀,若云“不如归去”。《蜀记》曰:“昔有人姓杜名宇,王蜀,号曰望帝。宇死,俗说杜宇化为子规。子规,鸟名也。蜀人闻子规鸣,皆曰望帝也。”这两句也有断为“又闻子规啼,夜月愁空山”的,但不如此文这种断法顺。

       蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!

       译文:蜀道真难走呵简直难于上青天,叫人听到这些怎么不脸色突变?

       注释:凋朱颜:红颜带忧色,如花凋谢。凋,使动用法,使.....凋谢,这里指脸色由红润变成铁青。

       连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

       译文:山峰座座相连离天还不到一尺;枯松老枝倒挂倚贴在绝壁之间。

       注释:去:距离。盈:满。

       飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

       译文:漩涡飞转瀑布飞泻争相喧闹着;水石相击转动像万壑鸣雷一般。

       注释:飞湍(tuān):飞奔而下的急流。喧豗(huī):喧闹声,这里指急流和瀑布发出的巨大响声。砯(pīng)崖:水撞石之声。砯,水冲击石壁发出的响声,这里作动词用,冲击的意思。转,使滚动。 壑:山谷。

       其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!(也如此 一作:也若此)

       译文:那去处恶劣艰险到了这种地步;唉呀呀你这个远方而来的客人,为了什么而来到这险要的地方?

       注释:嗟:感叹声。尔:你。胡为:为什么。来:指入蜀。

       剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

       译文:剑阁那地方崇峻巍峨高入云端,只要一人把守千军万马难攻占。

       注释:剑阁:又名剑门关,在四川剑阁县北,是大、小剑山之间的一条栈道,长约三十余里。峥嵘、崔嵬,都是形容山势高大雄峻的样子。“一夫”两句:《文选》卷四左思《蜀都赋》:“一人守隘,万夫莫向”。《文选》卷五十六张载《剑阁铭》:“一人荷戟,万夫趦趄。形胜之地,匪亲勿居。”一夫:一人。当关:守关。莫开:不能打开。

       所守或匪亲,化为狼与豺。

       译文:驻守的官员若不是自己的近亲;难免要变为豺狼踞此为非造反。

       注释:所守:指把守关口的人。或匪亲:倘若不是可信赖的人。匪,同“非”。

       朝避猛虎,夕避长蛇;磨牙吮血,杀人如麻。

       译文:清晨你要提心吊胆地躲避猛虎;傍晚你要警觉防范长蛇的灾难。豺狼虎豹磨牙吮血真叫人不安;毒蛇猛兽杀人如麻即令你胆寒。

       注释:朝:早上。吮:吸。

       锦城虽云乐,不如早还家。

       译文:锦官城虽然说是个快乐的所在;如此险恶还不如早早地把家还。

       注释:锦城:成都古代以产棉闻名,朝廷曾经设官于此,专收棉织品,故称锦城或锦官城。《元和郡县志》卷三十一剑南道成都府成都县:“锦城在县南十里,故锦官城也。”今四川成都市。

       蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

       译文:蜀道太难走呵简直难于上青天;侧身西望令人不免感慨与长叹!

李白的诗蜀道难开头三个字噫吁怎么读

       蜀道难李白

       原文

       蜀道难

       朝代:唐代

       作者:李白

       原文:

       噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

       蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

       尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。

       西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

       地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

       上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

       黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

       青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

       扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

       问君西游何时还?畏途巉岩不可攀。

       但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

       又闻子规啼夜月,愁空山。

       蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!

       连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

       飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

       其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!(也若此 一作:也如此)

       剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

       所守或匪亲,化为狼与豺。

       朝避猛虎,夕避长蛇;磨牙吮血,杀人如麻。

       锦城虽云乐,不如早还家。

       蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

       蜀道难全文翻译

       啊!多么险峻,多么高!蜀道难走,比上天还难。

       蚕丛和鱼凫两个蜀王,开国的事情多么渺茫不清。

       从那以后经过四万八千年,才和秦地的人有交通。

       西边挡着太白山,只有鸟道,高飞的鸟才可以横渡峨嵋山顶。

       直到地崩山塌壮士都被压死,然后才有了天梯与石栈相互连接。

       上面有即使是拉车的六龙也要绕弯的最高峰,下面有冲激高溅的波浪逆折的漩涡。

       高飞的黄鹤尚且飞不过去,猿猴想过去,发愁没有地方可以攀援。

       青泥山迂回曲折,很短的路程内要转很多弯,盘绕着山峰。

       屏住呼吸伸手可以摸到星星,用手摸着胸口空叹息。

       问你西游什么时侯回来?可怕的路途,陡峭的山岩难以攀登。

       只见鸟儿叫声凄厉,在古树上悲鸣,雌的和雄的.在林间环绕飞翔。

       又听见杜鹃在月夜里啼叫,哀愁充满空山。

       蜀道难走啊,比上天还难,让人听了这话红颜衰谢。

       连绵的山峰离天不到一尺,枯松靠着陡直的绝壁倒挂着。

       急流瀑布争着喧嚣而下,撞击山崖使石头翻滚发出雷鸣般声响。

       就是这么危险,你这远道的人,

       为什么来到这里?剑阁高峻崎岖而突兀不平,

       一个人守住关口,万人也打不开。

       守关的如果不可靠,就会变成当道的豺狼。

       早晨要躲避猛虎,晚上要提防长蛇,

       磨着牙齿吸人血,杀的人数不清。

       锦城虽然是个安乐的地方,还是不如回家好。

       蜀道难走啊,比上天还难,侧过身向西望着,长长地叹息!

蜀道难原文及拼音

       噫(yī)吁(xū)嚱(xī):惊叹声,蜀方言,表示惊讶的声音。

       宋庠《宋景文公笔记》卷上:“蜀人见物惊异,辄曰‘噫吁嚱’。”

       《蜀道难》是李白袭用乐府古题,展开丰富的想象,着力描绘了秦蜀道路上奇丽惊险的山川,并从中透露了对社会的某些忧虑与关切。

李白《蜀道难》全文

       噫吁嚱(yī xū xī)!危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫(fú),开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞(sài)通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。崩山摧壮士死,然后天梯石栈(zhàn)相钩连。

       上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过,猿猱(náo)欲度愁攀援。青泥何盘盘,百步九折萦(yíng)岩峦。扪(mén)参(shēn)历井仰胁(xié)息,以手抚膺(yīng)坐长叹。

       问君西游何时还,畏途巉(chán)岩不可攀。但见悲鸟号(háo)古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗(huī),砯(pīng)崖转(zhuǎn)石万壑(hè)雷。

        其险也如此,嗟(jiē)尔远道之人胡为(wèi)乎来哉。

       剑阁峥嵘而崔嵬(wéi),一夫当关,万夫莫开。

       所守或匪(fēi)亲,化为狼与豺。朝避猛虎,夕避长蛇,磨牙吮(shǔn)血,杀人如麻。锦城虽云乐,不如早还家。蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨(zī)嗟(jiē)。

蜀道难拼音

       噫吁嚱(yī xū xī)!危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

        蚕丛及鱼凫(fú),开国何茫然!

        尔来四万八千岁,不与秦塞(sài)通人烟。

        西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

        地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

        上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

        黄鹤之飞尚不得过,猿猱(náo)欲度愁攀援。

        青泥何盘盘,百步九折萦(yíng)岩峦。

        扪参(shēn)历井仰胁(xié)息,以手抚膺(yīng)坐长叹。

        问君西游何时还?畏途巉(chán)岩不可攀。

        但见悲鸟号(háo)古木,雄飞雌从绕林间。

        又闻子规啼夜月,愁空山。

        蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!

        连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

        飞湍瀑流争喧豗(huī),砯(pīng)崖转(zhuàn)石万壑雷。

        其险也如此,嗟(jiē)尔远道之人,胡为(wéi)乎来哉。

        剑阁峥嵘而崔嵬(wéi),一夫当关,万夫莫开。

        所守或匪(fěi)亲,化为狼与豺。

        朝避猛虎,夕避长蛇,

        磨牙吮(shǔn)血,杀人如麻。

        锦城虽云乐,不如早还家。

        蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨(zī)嗟(jiē)。[1]

       shǔ dào nán。《蜀道难》是唐代李白的一首长诗,描写了唐代时期从蜀地到川西、川南的路途中,艰难险阻和自然风景的情景。李白深刻描绘了崇山峻岭、激流险滩、积雪漫天、风雨交加等自然环境对人们的挑战,以及人们在追求梦想和履行使命过程中,所展现的坚韧不拔、奋发向前的精神风貌。

       

       诗歌开头便通过“峨嵋山下少人行”的描写,将蜀地崇山秀水的美景展现在读者眼前,但同时也预示了整个蜀道的艰险。接着诗歌通过“竹喧归浣女,莲动下渔舟”的形象,生动地描绘了蜀道旁的生活场景。这些细节的描写,使诗歌更加具有生动感和艺术美感。

       诗歌中,李白将蜀道的艰险与人生的坎坷相比较,表达了对人生的深刻思考。他用“账满”、“米贵”等词语表现了时代的动荡,而“相逢”、“竟日”的描述则充满了人情味。诗歌在表达人生的沧桑险阻时,也表现出了人们奋发向前的精神风貌。

       

       在整篇诗歌中,李白通过多种手法,将蜀道的崎岖与人生的坎坷相联系,并且通过自然景色和人们的生活场景揭示了人生的真谛。此外,诗歌的语言华丽、溢美之词,使其不仅是表现蜀道之艰险的诗歌,更是一首具有艺术性和思想深度的杰作。

       总之,李白的《蜀道难》是一首具有高度文学价值和社会意义的作品,其描写了自然环境对人们的挑战,以及人们在面对艰险时所展现的勇敢和坚韧不拔的精神风貌。这些精神品质,不仅是那个时代人们的共同特征,也是人类不断追求进步和自我超越的重要动力。

       好了,今天我们就此结束对“蜀道难李白原文注音”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。